Objednávejte online #designováDiplomka nově i s vyzvednutím na našich prodejnách! Máme otevřeno a fungujeme v běžném režimu.

+420 778 114 511
pondělí - pátek, 8:00 - 17:00

Korektury diplomových a bakalářských prací SuperVazby.cz

SuperVazby.cz nabízí online objednávku jazykové korektury diplomových a bakalářkých prací. Korektury provádí tým profesionálních a vyškolených korektorů.

Ceník jazykových a stylistických korektur SuperVazby.cz

Služba Cena s DPH
Korektura klasická 29 Kč / normostrana
Korektura expresní 44 Kč / normostrana
Korekce nadpisů a vytvoření obsahu 159 Kč

Co naše korektury zahrnují?

Korektury jsou prováděny formou revizí, každou opravu tak můžete přijmout či zamítnout. Naši korektoři ve Vaší práci kontrolují především následující:

 • gramatické chyby (zejména i/y, mě/mně, s/z, n/nn, ě/je, shoda podmětu s přísudkem, koncovky podstatných a přídavných jmen, chybné skloňování, pravidla psaní velkých písmen a interpunkce)
 • neopravené chyby (např. překlepy, dělení slov, jednohláskové spojky a předložky aj.)
 • nevhodná úprava textů, poznámek pod čarou, obrázků a tabulek (např. nezarovnaný text, typ písma, nejednotné okraje, nevhodné zvýrazňování aj.)
 • typografická stránka textu (nesprávné užití pomlček, spojovníků a dalších znaků, kontrola zdvojených mezer)
 • chybějící číslování stránek
 • nevhodné číslování kapitol, podkapitol, obrázků aj.
 • obrázky, tabulky, vzorce aj. nejsou očíslovány a označeny názvem
 • stylistika (nevhodné formulace, chybné užití vazeb, celková návaznost a soudržnost textu)
 • věty jsou buď příliš rozsáhlé, nebo se naopak používají jen holé věty
 • používají se výrazy hovorové, lokální, slangové, nářečí atp.
 • číselné údaje do deseti je vhodné vypsat slovy (číselné výčty apod.)
 • nedostatky ve formátování začátku a konce stránky: na konci stránky se nachází samostatný nadpis, samostatná první řádek odstavce, rozdělené slovo; na začátku stránky se nachází samostatný popis obrázku, poslední řádka odstavce, část nadpisu apod.

U citací naši korektoři kontrolují pouze jejich formální stránku, nikoliv faktickou správnost (obsah) uvedené citace.

U každé práce klademe největší důraz na sjednocení textu a jednotnou grafickou úpravu.

Pokud si od nás budete přát vytvořit obsah, pak Vám korektor sjednotí nadpisy do stylů dle příslušného formátování a následně vygeneruje obsah, standardně se třemi úrovněmi.

Co naši korektoři neopravují?

Nelze kontrolovat správnost u chemických, matematických a dalších vzorců, tabulek a grafů. Nelze kontrolovat faktickou správnost citací.