AKCE! Cena desky od 119 Kč při dodání kurýrem. Prázdninový provoz provozoven najdete v záložce "Pobočky".

+420 778 114 511
Po - Pá, 8:00 - 16:00

Korektury diplomových a bakalářských prací SuperVazby.cz

SuperVazby.cz nabízí online objednávku jazykové korektury diplomových a bakalářkých prací. Korektury provádí tým profesionálních a vyškolených korektorů.

Co naše korektury zahrnují?

Korektury jsou prováděny formou revizí, každou opravu tak můžete přijmout či zamítnout. Naši korektoři ve Vaší práci kontrolují především následující:

 • pravopisné a gramatické chyby (zejména i/y, mě/mně, s/z, n/nn, ě/je, shoda podmětu s přísudkem, koncovky podstatných a přídavných jmen, chybné skloňování, pravidla psaní velkých písmen a interpunkce)
 • neopravené chyby (např. překlepy, dělení slov, jednohláskové spojky a předložky aj.)
 • nevhodná úprava textů, poznámek pod čarou, obrázků a tabulek (např. nezarovnaný text, typ písma, nejednotné okraje, nevhodné zvýrazňování aj.)
 • typografická stránka textu (nesprávné užití pomlček, spojovníků a dalších znaků, kontrola zdvojených mezer)
 • chybějící číslování stránek
 • nevhodné číslování kapitol, podkapitol, obrázků aj.
 • obrázky, tabulky, vzorce aj. nejsou očíslovány a označeny názvem
 • stylistika (nevhodné formulace, chybné užití vazeb, celková návaznost a soudržnost textu)
 • věty jsou buď příliš rozsáhlé, nebo se naopak používají jen holé věty
 • používají se výrazy hovorové, lokální, slangové, nářečí atp.
 • číselné údaje do deseti je vhodné vypsat slovy (číselné výčty apod.)
 • nedostatky ve formátování začátku a konce stránky: na konci stránky se nachází samostatný nadpis, samostatný první řádek odstavce, rozdělené slovo; na začátku stránky se nachází samostatný popis obrázku, poslední řádek odstavce, část nadpisu apod.

U citací naši korektoři kontrolují pouze jejich formální stránku, nikoliv faktickou správnost (obsah) uvedené citace.

U každé práce klademe největší důraz na sjednocení textu a jednotnou grafickou úpravu.

Pokud si od nás budete přát vytvořit obsah, pak Vám korektor sjednotí nadpisy do stylů dle příslušného formátování a následně vygeneruje obsah, standardně se třemi úrovněmi.

Co naši korektoři neopravují?

Nelze kontrolovat správnost u chemických, matematických a dalších vzorců, tabulek a grafů. Nelze kontrolovat faktickou správnost citací.

Ceník jazykových a stylistických korektur SuperVazby.cz

Služba Pro rodilé mluvčí Korektury pro nerodilé mluvčí
Korektura do 11 pracovních dní 35 Kč / normostrana -
Korektura do 7 pracovních dní 41 Kč / normostrana 61 Kč / normostrana
Korektura do 3 pracovních dní 53 Kč / normostrana 85 Kč / normostrana
Korektura do 1 pracovního dne 120 Kč / normostrana -
Korekce nadpisů a vytvoření obsahu 192 Kč